پرسش های متداول

پرسش های متداول

استاندارد ISO/IEC 17043 در خصوص تاييد صلاحيت مراجع برگزاري آزمون‌هاي مهارت توسط سازمان ISO تدوين شده است و شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد(PQP)، برنامه‌هاي خود را مطابق اين استاندارد، طراحي و اجرا مي‌نمايد. تجزيه و تحليل آماري نيز مطابق استاندارد بين‌المللي ISO 13528 انجام مي‌شود.

براي هر يک از برنامه‌ها، مشخصات فني و فرم ثبت‌نام در منوي برنامه‌ها در وب‌سايت در دسترس مي‌باشد که شامل نوع نمونه و تاريخ‌هاي مربوط به برنامه مي‌باشد. مشارکت‌کنندگان بايستي فرم ثبت‌نام را تکميل نموده و از طريق پست الکترونيکي info@pqp-pt.com يا فاکس 86030627-021 براي اين شرکت ارسال نمايند.

بله. با توجه به نوع برنامه‌هاي انتخاب شده، مشاورين فني با توجه به دانش و تجربه مورد نياز در برنامه‌ها، از صنايع مرتبط انتخاب مي‌شوند.

به منظور حصول اطمينان از محرمانگي نتايج، به کليه شرکت‌کنندگان در برنامه يک کد منحصر به فرد تخصيص داده مي‌شود. اين کد باعث مي‌شود تا در گزارش‌دهي نتايج، هويت آزمايشگاه‌هاي شرکت‌کننده محرمانه باقي بماند. فقط شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP)، آزمايشگاه شرکت‌کننده و در موارد مقتضي، مراجع قانوني ذي‌ربط از هويت شرکت‌کنندگان مطلع مي‌باشند.

فاصله زماني مشارکت در برنامه‌هاي آزمون مهارت به عوامل متعددي بستگي دارد که مي‌تواند براي هر آزمايشگاه مختلف باشد به عنوان مثال ساير ابزارهاي کنترل کيفيت مورد استفاده، حجم کار آزمايشگاه و ريسک‌هاي مرتبط با اندازه‌گيري‌هاي آزمايشگاه. در نتيجه هر آزمايشگاه ممکن است داراي نياز مختلفي باشد و مطابق با آن نياز فاصله زماني مشارکت در برنامه‌هاي PT را انتخاب نمايد.

هزينه مشارکت در برنامه‌ها در فرم ثبت‌نام و مشخصات برنامه‌هاي آزمون کفايت تخصصي تعيين شده است. شرايط پرداخت نيز در فرم ثبت‌نام تشريح شده است.

نمونه‌هاي آزمون مهارت با توجه به مشخصات هر برنامه از منابع مختلفي تامين مي‌شوند. در صورت امکان، نمونه‌هاي آزمون به گونه‌اي انتخاب مي‌شوند که تا حد امکان به نمونه‌هاي روتين آزمايشگاه‌هاي شرکت‌کننده نزديک باشند ولي در بعضي موارد و به منظور تامين همگن بودن و پايداري مورد نياز، نمونه‌هاي آزمون به شکل مواد مرجع يا استانداردهاي خالص تامين مي‌شوند.
مشارکت‌کنندگان بايستي آزمون‌ را مطابق روش کاري خود انجام دهند مگر در مواردي که روش کار توسط شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد مشخص شده باشد

مهلت ارسال نتايج توسط شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد مشخص شده و همراه با نمونه‌ها براي شرکت‌کنندگان ارسال مي‌شود.