سوالات متداول

استاندارد ISO/IEC 17043 در خصوص تاييد صلاحيت مراجع برگزاري آزمون‌هاي کفايت تخصصي توسط سازمان ISO تدوين شده است و شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP)، برنامه‌هاي خود را مطابق اين استاندارد، طراحي و اجرا مي‌نمايد. تجزيه و تحليل آماري نيز مطابق استاندارد بين‌المللي ISO 13528 انجام مي‌شود.

 

براي هر يک از برنامه‌ها، مشخصات فني و فرم ثبت‌نام در منوي برنامه‌ها در وب‌سايت در دسترس مي‌باشد که شامل نوع نمونه و تاريخ‌هاي مربوط به برنامه مي‌باشد. مشارکت‌کنندگان بايستي فرم ثبت‌نام را تکميل نموده و از طريق پست الکترونيکي info@pqp-pt.com يا فاکس 86030627-021 براي اين شرکت ارسال نمايند.

 

بله. با توجه به نوع برنامه‌هاي انتخاب شده، مشاورين فني با توجه به دانش و تجربه مورد نياز در برنامه‌ها، از صنايع مرتبط انتخاب مي‌شوند.

 

به منظور حصول اطمينان از محرمانگي نتايج، به کليه شرکت‌کنندگان در برنامه يک کد منحصر به فرد تخصيص داده مي‌شود. اين کد باعث مي‌شود تا در گزارش‌دهي نتايج، هويت آزمايشگاه‌هاي شرکت‌کننده محرمانه باقي بماند. فقط شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP)، آزمايشگاه شرکت‌کننده و در موارد مقتضي، مراجع قانوني ذي‌ربط از هويت شرکت‌کنندگان مطلع مي‌باشند.

 

فاصله زماني مشارکت در برنامه‌هاي آزمون کفايت تخصصي به عوامل متعددي بستگي دارد که مي‌تواند براي هر آزمايشگاه مختلف باشد به عنوان مثال ساير ابزارهاي کنترل کيفيت مورد استفاده، حجم کار آزمايشگاه و ريسک‌هاي مرتبط با اندازه‌گيري‌هاي آزمايشگاه. در نتيجه هر آزمايشگاه ممکن است داراي نياز مختلفي باشد و مطابق با آن نياز فاصله زماني مشارکت در برنامه‌هاي PT را انتخاب نمايد.

 

هزينه مشارکت در برنامه‌ها در فرم ثبت‌نام و مشخصات برنامه‌هاي آزمون کفايت تخصصي تعيين شده است. شرايط پرداخت نيز در فرم ثبت‌نام تشريح شده است.

 

نمونه‌هاي PT با توجه به مشخصات هر برنامه از منابع مختلفي تامين مي‌شوند. در صورت امکان، نمونه‌هاي آزمون به گونه‌اي انتخاب مي‌شوند که تا حد امکان به نمونه‌هاي روتين آزمايشگاه‌هاي شرکت‌کننده نزديک باشند ولي در بعضي موارد و به منظور تامين همگن بودن و پايداري مورد نياز، نمونه‌هاي آزمون به شکل مواد مرجع يا استانداردهاي خالص تامين مي‌شوند.

مشارکت‌کنندگان بايستي آزمون‌ را مطابق روش کاري خود انجام دهند مگر در مواردي که روش کار توسط PQP مشخص شده باشد.

مهلت ارسال نتايج توسط PQP مشخص شده و همراه با نمونه‌ها براي شرکت‌کنندگان ارسال مي‌شود.

شرکت‌کنندگان بايستي نتايج خود را در مهلت زماني تعيين شده ارسال نمايند تا نتايج آنها در تجزيه و تحليل‌هاي آماري و گزارش برنامه در نظر گرفته شود. نتايج دريافت شده بعد از مهلت زماني، در گزارش نهايي قرار نخواهند گرفت و فقط گزارش اختصاصي ارزيابي عملکرد براي شرکت‌کننده تهيه خواهد شد و يک نسخه از گزارش نهايي نيز جهت اطلاع در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

استاندارد ISO 13528 "روش‌هاي آماري مورد استفاده در آزمون‌هاي کفايت تخصصي و مقايسات بين‌آزمايشگاهي"، چگونگي تعيين مقدار تخصيص‌يافته را مشخص نموده است.

مقدار تخصيص‌يافته مقداري است که به عنوان بهترين تخمين از مقدار واقعي در نظر گرفته مي‌شود. روش مورد استفاده جهت تعيين مقدار تخصيص‌يافته با توجه به نوع برنامه متفاوت بوده و جزئيات آن در گزارش نهايي برنامه، تشريح مي‌شود.

در رويکرد بالا به پايين براي تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيري، مي‌توان از داده‌هاي PT استفاده نمود. اين رويکرد در سه مرجع معتبر زير تشريح شده است:

  • NORDTEST Report TR 537: دستنامه محاسبه عدم‌قطعيت اندازه‌گيري در آزمايشگاه‌هاي زيست‌محيطي
  • ISO/TS 19036: ميکروبيولوژي غذا و خوراک دام- راهنماي تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيري براي آزمون‌هاي کمي

Eurolab Technical Report No. 1/2007, March 2007: بازبيني مجدد عدم‌قطعيت اندازه‌گيري: رويکردهاي جايگزين براي ارزيابي عدم‌قطعيت

SDPA نشان‌دهنده اختلاف قابل قبول ميان نتيجه ازمايشگاه و مقدار تخصيص‌يافته مي‌باشد. روش مورد استفاده براي تعيين SDPA با توجه به نوع برنامه و ماده آزمون متفاوت مي‌باشد.

هنگامي که مقادير تخصيص‌يافته پارامترهاي تحت آزمون مشخص گرديدند، آزمايشگاه‌هاي شرکت‌کننده بر مبناي تفاوت بين نتيجه خود و مقدار تخصيص يافته ارزيابي مي‌شوند که اين اختلاف توسط يک امتياز عملکرد (به طور معمول z-score) نشان داده مي‌شود. مزاياي z-score عبارت است از:

  • نتايج به شکلي تشريح مي‌شوند که تفسير و درک آنها نسبتاً ساده مي‌باشد.
  • مي‌توان نتايج را به شکل گرافيکي يا جدول جمع‌بندي نمود تا عملکرد کلي را نشان داد.
  • امتياز عملکرد به شرکت‌کنندگان اين امکان را مي‌دهد تا نتيجه خود را به صورت مستقيم با سايرين مقايسه نمايند.

اگر اين مقادير آماري به صورت پيوسته مورد استفاده قرار گيرند، امتياز عملکرد اين امکان را ايجاد مي‌نمايد تا شرکت‌کنندگان عملکرد خود و روند آن را در طول زمان مورد پايش قرار دهند.

Z-score شرکت‌کنندگان با استفاده از معادله زير محاسبه مي‌شود: 


Z = (x - µ)/SDPA


 که در آن:  

 

x: نتيجه شرکت کننده 

 

µ: مقدار تخصيص يافته 

 

SDPA: انحراف استاندارد ارزيابي تخصصي 

 

با هدف ارزيابي عملکرد در يک نوبت، z-scores مطابق جدول زير تفسير مي‌شود:

 

- 2>|Z| : نتيجه رضايت‌بخش

- 3> |Z| > 2 :نتيجه سوال‌ برانگيز

  - 3<|Z| : نتيجه غير رضايت‌بخش

 

کسب نتيجه ضعيف در يک نوبت به تنهايي نشان‌دهنده عملکرد کلي آزمايشگاه نبوده و يک نوبت نتيجه خوب نيز شاخص عملکرد آزمايشگاه نمي‌باشد. در حالت ايده‌آل، نتايج PT بايستي در طول زمان مورد پايش قرار گيرند تا گرايش‌هاي غير عادي يا نتايج غير قابل قبول که نشان‌دهنده عملکرد ضعيف مي‌باشند را شناسايي نمود.

دلايل مختلفي براي يک نتيجه غير قابل قبول مي‌تواند وجود داشته باشد. اين موضوع حائز اهميت است که نتايج برنامه‌هاي PT درکنار ساير برنامه‌هاي کنترل کيفيت شامل فعاليت‌هاي کنترل کيفيت داخلي مورد بررسي قرار گيرد.

گزارش نهايي بعد از يک دوره زماني تقريبا يک ماهه از پايان برنامه، از طريق وب‌سايت قابل دسترسي مي‌باشد. در صورت درخواست آزمايشگاه‌ها، گزارشات کاغذي نيز با هزينه اضافي قابل ارسال مي‌باشد.

در مواردي که تمام نتايج گزارش شده توسط آزمايشگاه، امتياز قابل قبول کسب نمايد، گواهينامه سرآمدي و در ساير موارد گواهينامه مشارکت به آزمايشگاه‌هاي شرکت‌کننده اعطا خواهد شد.

اطلاعات تماس

آدرس : تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سهروردی شمالی، کوچه شهرتاش، پلاک 74، طبقه سوم، واحد 11

تلفن:
02188546426-7
02186031802
02186031813
فکس : 02186030627

کدپستی: 123542336437
ایمیل : ino@pqp-pt.com
وب سایت : پیشگامان کیفیت پاسارگاد