برنامه های PT

برنامه های PT


کلر باقبمانده در آب نوبت 7

کد برنامه: WAT-CL-0007
زمان ارسال نمونه‌ها : اسفند 1397
مهلت ثبت نام : 15 دی 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي :اردیبهشت 1398
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

آفت کش ها/ سموم در آب نوبت 1

کد برنامه: WAT-PES-0001
زمان ارسال نمونه‌ها : اسفند 1397
مهلت ثبت نام : 15 دی 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي :اردیبهشت 1398
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

سختی راکول C، ویکرز و برینل فولاد

کد برنامه: MET-HR,MET-HB, MET-HV
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول دی 1397
مهلت ثبت نام : 15 آذر 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي : اسفند 1397
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

مواد مغذی آب نوبت 7

کد برنامه: WAT-NT-0007
زمان ارسال نمونه‌ها : اسفند 1397
مهلت ثبت نام : 15 دی 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي :اردیبهشت 1398
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

میکروبیولوژی فاضلاب نوبت 1

کد برنامه: WAT-WM-0001
زمان ارسال نمونه‌ها : اسفند 1397
مهلت ثبت نام : 15 دی 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي :اردیبهشت 1398
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

آزمون کشش فولاد نوبت 1

کد برنامه: MET-TS-0001
زمان ارسال نمونه‌ها : دی 1397
مهلت ثبت نام : 15 آذر 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي : اسفند 1397
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

فیزیکوشیمیایی آب نوبت 20

کد برنامه: WAT-CH-0020
زمان ارسال نمونه‌ها : اسفند 1397
مهلت ثبت نام : 15 دی 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي :اردیبهشت 1398
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

میکروبیولوژی آب نوبت 12

کد برنامه: WAT-MC-0012
زمان ارسال نمونه‌ها : اسفند 1397
مهلت ثبت نام : 15 دی 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي :اردیبهشت 1398
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

آزمون کوانتومتری فولاد نوبت 1

کد برنامه: MET-ES-0001
زمان ارسال نمونه‌ها : دی 1397
مهلت ثبت نام : 15 آذر 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي : اسفند 1397
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت