برنامه های PT

برنامه های PT


فلزت سنگین در آب نوبت 8

کد برنامه: WAT-MT-0008
زمان ارسال نمونه‌ها : مرداد 1398
مهلت ثبت نام : 1 خرداد 1398
تاریخ ارسال گزارش نهايي :شهریور 1398
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

میکروبیولوژی آب نوبت 13

کد برنامه: WAT-MC-0013
زمان ارسال نمونه‌ها : مرداد 1398
مهلت ثبت نام : 1 خرداد 1398
تاریخ ارسال گزارش نهايي :شهریور 1398
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

فیزیکوشیمیایی آب نوبت 22

کد برنامه: WAT-CH-0022
زمان ارسال نمونه‌ها : مرداد 1398
مهلت ثبت نام : 1 خرداد 1398
تاریخ ارسال گزارش نهايي :شهریور 1398
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت