برنامه های PT

برنامه های PT


تری هالومتان در آب نوبت 6

کد برنامه: WAT-MT-0007
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه دوم تیر 1397
مهلت ثبت نام : 1 خرداد 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي : نیمه اول شهریور 1397
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

آزمون CHARPY فولاد نوبت 2

کد برنامه: MET-CH-0002
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول دی 1397
مهلت ثبت نام : 15 آذر 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي : اسفند 1397
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

سختی راکول C، ویکرز و برینل فولاد

کد برنامه: MET-HR,MET-HB, MET-HV
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول دی 1397
مهلت ثبت نام : 15 آذر 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي : اسفند 1397
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

پارامترهای فاضلاب نوبت 6

کد برنامه: WAT-WP-0006
زمان ارسال نمونه‌ها :آبان 1397
مهلت ثبت نام : 1 مهر 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي : دی 1397
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

اکسوهالیدها در آب نوبت 2

کد برنامه: WAT-OH-0002
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه دوم آبان 1397
مهلت ثبت نام : 1 مهر 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي : نیمه اول دی 1397
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

آزمون کشش فولاد نوبت 1

کد برنامه: MET-TS-0001
زمان ارسال نمونه‌ها : دی 1397
مهلت ثبت نام : 15 آذر 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي : اسفند 1397
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

فیزیکوشیمیایی آب نوبت 19

کد برنامه: WAT-CH-0019
زمان ارسال نمونه‌ها : آبان 1397
مهلت ثبت نام : 1 مهر 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي :دی 1397
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

سیلیس و کدورت در آب نوبت 7

کد برنامه: WAT-ST-0007
زمان ارسال نمونه‌ها : آبان 1397
مهلت ثبت نام : 1 مهر 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي : دی 1397
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

آزمون کوانتومتری فولاد نوبت 1

کد برنامه: MET-ES-0001
زمان ارسال نمونه‌ها : دی 1397
مهلت ثبت نام : 15 آذر 1397
تاریخ ارسال گزارش نهايي : اسفند 1397
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت